Judo-Team Traben-Trarbach e.V.
Judo-Team Traben-Trarbach e.V.

Wurftechniken

Übersicht 

Ashi waza

 

Koshi waza

 

Kata waza

1. O soto gari

 

1. Uki goshi

 

1. Kata seoi

2. De ashi barai

 

2. Kubi nage

 

2. Seoi nage

3. Hiza guruma

 

3. Tsuri goshi

 

3. Kata guruma

4. Ko soto gake

 

4. Koshi guruma

 

4. Seoi otoshi

5. O uchi gari

 

5. Harai goshi

 

5. Hidari kata seoi

6. Ko uchi gari

 

6. Hane goshi

 

6. Seoi age

7. Okuri ashi barai

 

7. Ushiro goshi

 

 

8. O soto guruma

 

8. Tsuri komi goshi

 

 

9. O soto otoshi

 

9. Utsuri goshi

 

 

10. Ko soto gari

 

10. Uchi mata

 

 

11. Sasae tsuri komi ashi

 

11. O goshi

 

 

12. Harai tsuri komi ashi

 

12. Ko tsuri goshi

 

 

13. Soto gake

 

13. O guruma

 

 

14. Ko uchi maki komi

 

14. Yama Arashi

 

 

15. Ashi guruma

 

15. Obi goshi

 

 

 

 

 

 

 

Te waza

 

Sutemi waza

 

 

1. Tai otoshi

 

1. Tomoe nage

 

 

2. Uki otoshi

 

2. Yoko tomoe nage

 

 

3. Hizi otoshi

 

3. Maki tomoe

 

 

4. Sukui nage

 

4. Maki komi

 

 

5. Mochi age otoshi

 

5. Yoko gake

 

 

6. Sumi otoshi

 

6. Tani otoshi

 

 

7. Obi otoshi

 

7. Sumi gaeshi

 

 

8. Kata ashi dori

 

8. Uki waza

 

 

9. Rio ashi dori

 

9. Kani basami

 

 

 

 

10. Yoko otoshi

 

 

 

 

11. Hane maki komi

 

 

 

 

12. Ura nage

 

 

 

 

13. Yoko guruma

 

 

 

 

14. Yoko wakare

 

 

 

 

15. Tawara gaeshi

 

 

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Judo-Team Traben-Trarbach e.V.